وهابیت

 وهابیت

hashie bala

به دنبال حضور استعماری غرب در سرزمینهای اسلامی در قرون 18 و 19 میلادی، جوامع مسلمان دچار آشفتگیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شدند و قدرت ممالک اسلامی رو به افول گذاشت. به دنبال این اتفاق، جریانهایی با هدف بازگشت به عصر طلایی اسلامی شکل گرفت، که برخی از آنها ماهیتی دور از آموزههای اصیل اسلامی داشت. از آنجا که این گروهها مدعی بازگرداندن اوضاع اسلام به شرایط مقتدرانه‌‌ی قرون پیشین بودند، به «سَلَفی» (سَلَف به معنای گذشته( منتسب شدند. در همین دوره بود که وهابیت در بستر اندیشههای ناصواب ابن تیمیه، توسط محمدبنعبدالوهاب پایه گذاری شد و بعدها از دل آن، فرقههای متعددی همچون داعش بیرون آمد.maghalat.png
ashnaiiEjmali.png
bookdownload.png
ketabkhaneh.png
ketab.png

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو