حق امام زمان (عج) بر ما

38H.jpg
گزیده سخنرانی ها
حق امام زمان (عج) بر ما
سخنران: استاد بسیطی
  حق عفو و گذشت از گناهان و خطاهای ما
(ضبط شده در 4 تیر 1399)
  حق دفع و برگرداندن عذاب به دشمنان و ظالمان
(ضبط شده در 4 تیر 1399)
  حق عدالت خواهی و عدل گستری امام زمان (عج)
(ضبط شده در 4 تیر 1399)
  حق احیا کردن عزتِ از دست رفته‌ی انسان‌های آبرومند
(ضبط شده در 27 فروردین 1399)
  حق عالم ترین فرد عالم بر احوال ما (قسمت ۱)
(ضبط شده در 27 فروردین 1399)
  حق عالم ترین فرد عالم بر احوال ما (قسمت ۲)
(ضبط شده در 27 فروردین 1399)
  حق عالم ترین فرد عالم بر احوال ما (قسمت ۳)
(ضبط شده در 27 فروردین 1399)
  حق عالم ترین فرد عالم بر احوال ما (قسمت ۴)
(ضبط شده در 27 فروردین 1399)
  حق فریادرسی و دادخواهی حقوق مظلومان تاریخ از ظالمان
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق ظفر و پیروزی بر ظالمان و ستمگران
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق پدیدار کردن حق
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق احیا کردن حقوق مظلومان
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق پاک کردن زمین از پلیدیها
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق ضیافت و مهمانی (۱)
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق ضیافت و مهمانی (۲)
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق صبر
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق شرافت
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق شهادت و نظارت بر اعمال
(ضبط شده در 25 آذر 1398)
  حق شفاعت (۱)
(ضبط شده در 2 شهریور 1398)
  حق شفاعت (۲)
(ضبط شده در 2 شهریور 1398)
  حق شفاعت (۳)
(ضبط شده در 2 شهریور 1398)
  حق شجاعت(۱)
(ضبط شده در 19 مرداد 1398)
  حق شجاعت(۲)
(ضبط شده در 19 مرداد 1398)
  حق سخاوت(۱)
(ضبط شده در 13 تیر 1398)
  حق سخاوت(۲)
(ضبط شده در 13 تیر 1398)
  حق سیره رفتاری
(ضبط شده در 13 تیر 1398)
  حق زیارت ائمه
(ضبط شده در 20 خرداد 1398)
  حق زهد(۱)
(ضبط شده در 20 خرداد 1398)
  حق زهد(۲)
(ضبط شده در 20 خرداد 1398)
  حق زحمت برای خدمت به مردم
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق آرامش (قسمت ۱)
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق آرامش (قسمت ۲)
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق مرزبانی از حریم امام زمانمان
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق درهم شکننده شوکت ظالمان و متجاوزان (قسمت ۱)
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق درهم شکننده شوکت ظالمان و متجاوزان (قسمت ۲)
(ضبط شده در 5 اردیبهشت 1398)
  حق دفع بلا از اهل زمین به واسطه ی وجود امام (قسمت ۱)
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دفع بلا از اهل زمین به واسطه ی وجود امام (قسمت ۲)
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دفع بلا از اهل زمین به واسطه ی وجود امام (قسمت ۳)
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دعوت کننده به سوی حق
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دعا کردن
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دعا کردن (قسمت دوم)
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق دعا کردن (قسمت سوم)
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق حمایت کننده حق
(ضبط شده در 30 بهمن 1397)
  حق ختم علوم
(ضبط شده در 11 دی 1397)
  حق خلیفه و جانشینی الهی
(ضبط شده در 11 دی 1397)
  حق خوف و ناامنی
(ضبط شده در 11 دی 1397)
  حق خوف و ناامنی(۲)
(ضبط شده در 11 دی 1397)
  حق خوف و ناامنی(۳)
(ضبط شده در 11 دی 1397)
  حق خُلق عظیم
(ضبط شده در 6 آذر 1397)
  حق حکم کردن به باطن افراد
(ضبط شده در 6 آذر 1397)
  حق حکم کردن به حق
(ضبط شده در 6 آذر 1397)
  حق حب و دوستی
(ضبط شده در 6 آذر 1397)
  حق حب و دوستی(۲)
(ضبط شده در 6 آذر 1397)
  حق حیات مجدد
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق حلم
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق حیات بخشی
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق به جا آوردن حج
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق دفاع از حقوق مظلوم
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق حمایت‌کنندگی از حق
(ضبط شده در 27 مرداد 1397)
  حق مربی رشد عقول(۱)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق مربی رشد عقول (۲)
(ضبط شده در 27  مرداد 1397)
  حق اتحاد و همدلی (۱)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق اتحاد و همدلی (۲)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق اتحاد و همدلی (۳)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق اجتماع بر یگانگی و محبت
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق تلاش برای احقاق حق انسان ها (۱)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق تلاش برای احقاق حق انسان ها (۲)
(ضبط شده در 30 تیر 1397)
  حق رزق و روزی
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق زیبایی و جمال
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق ثائر
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق ثائر (قسمت دوم)
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق ثائر (قسمت سوم)
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق ثائر (قسمت چهارم)
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق پذیرش ثواب کارهای نیک
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق تربیت و هدایتگری
(ضبط شده در 20 اسفند 1396)
  حق اتمام کننده دین خدا
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق احیا دین خدا (۱)
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق احیا دین خدا (۲)
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق مشایعت دوستان
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق مشایعت دوستان 2
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق ترک حقوق
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق تحمل اذیت های فرزندان
(ضبط شده در 2 دی 1396)
  حق لطف و مهربانی
(ضبط شده در 27 آذر 1396)
  حق تألیف قلوب
(ضبط شده در 21 آذر 1396)
  حق ولی نعمت
(ضبط شده در 1 آذر 1396)
  حق ابتلاء به مصیبت ها
(ضبط شده در 1 آذر 1396)
  حق بپا داشتن حجتها برای هدایت مردم
(ضبط شده در 1 آذر 1396)
  حق بخشایش
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
  حق اضطرار و ‌ناچاری
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
  حق برپا کردن حدود الهی
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
  حق انتقام گرفتن از دشمنان ما و ‌دشمنان خدا
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
  حق احیا کننده مَعالم دین
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
 حق امنیت شهرها و راه‌ها
(ضبط شده در 7 شهریور 1396)
 حق دادرسی ستمدیدگان
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
 حق یاری خواهی
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
 حق اجابت دعا
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
 حق اجابت دعا
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
 حق احسان
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
 حق مباح کردن نعمت های عالم بر ما
(ضبط شده در 18 تیر 1396)
  حق ارباب بر رعیت
(ضبط شده در 30 اردیبهشت 1396)
 حق اجابت دعا
(ضبط شده در 24 بهمن 1394)
 لزوم ‌نصرت حجت خدا
(ضبط شده در 30 مهر 1394)
 حق چهارم،حق منعم
(ضبط شده در خرداد 1394)
 حق بقا1
(ضبط شده در اردیبهشت 1394)
 حق بقا2
(ضبط شده در اردیبهشت 1394)
 حق بقا3
(ضبط شده در اردیبهشت 1394)
 حق سوم امام زمان(عج)،حق قرابت به رسول الله (ص)
(ضبط شده در اردیبهشت 1394)
 حق پدری امام زمان (عج)
(ضبط شده در 30 بهمن 1393)
 حق دعا برای امام زمان (عج)
(ضبط شده در 30 بهمن 1393)
  حق مومن
(ضبط شده در 26 شهریور 1394)
  حق مومن
(ضبط شده در 24 آبان 1394)
 حق مومن 1
(ضبط شده در 31 خرداد 1393)
 حق مومن 2
(ضبط شده در 31 خرداد 1393)
  حق مومن 3
(ضبط شده در 18 تیر 1396)

 

بنیاد علمی فرهنگی محمد (ص)

 

 

logo-samandehi

جستجو